Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  SAPIENTOKORONASAGA – 5 

  SAPIENTOKORONASAGA – 5 

  © Augustin Ostace
  Köln Nord, Deutschland, la 02.02.2021
   

   © Toate Drepturile Rezervate 

   

  …De luni de zile, şcolile de învăţământ preşcolar, şcolar şi  postşcolar (universitar şi postuniversitar) din Răsăritul Europei,  Centrul Europei şi Vestul Europei, sunt majoritar închise, urmând strictele măsuri igienico-sanitare ale cumplitei patologii corona, ce ne  macină în valuri după valuri, ca un interminabil monstru al  pedepsirilor viralo-sapientice… 

  …Preelevi, elevi şi postelevi sunt virtualo-educaţi întru OnLine, întru  Video – Chat sau Info – App, transformând computerul personal şi  casa familială într-un ComputerHome sau ComputerHomeClass, ca  o paralelizare de gimnaziu, de şcoală şi de colegiu, în speranţa unei  compensări cât de cât parţiale a absenţei structurale şi funcţionale de bipolaritate elev / profesor sau student / profesor, deocamdată neînlocuibilă şi nedespărţibilă…  

  …Desigur, elevul / studentul este dator să înveţe şi să se autoînveţe  în orice împrejurare, în special în cele adverse, desigur, elevul /  studentul este dator să se disciplineze şi să se autodisciplineze în orice  împrejurare, în special în nesupraveghere şi atenţionarea educatorului, desigur, elevul / studentul este dator să repete  gramatici şi sintaxe, date şi informaţii, formule şi legităţi, întru  formarea viitorului profesionist / specialist, atât de necesar societăţii,  familiei, Speciei şi lui însuşi…  

  …Peste tot în lume se aud mantrele de îndemnare, Şcoală! Şcoală!  Şcoală! cât si cele de Studiu! Studiu! Studiu! fiind bineştiut că în  Specia Sapiens de care încă aparţinem (tratamentele genetice prezente  pot prefigura însă, chiar mutaţiile de… Sapiens), moştenirea 

  constituţiilor biologice nu este urmată şi de moştenirea constituţiilor ontologice (deşi în uman este sădit un instinct al învăţării şi imitării de  simboluri, un predeterminant ce îl deschide pe SapientoUman înspre spiritualitate şi creativitate), deci pentru om, fiind necesară (ca  imperativ fundamental de Specie), educaţia întru mers biped, educaţia întru vorbire, întru rostire, întru scriere şi gândire, pe care le dorim toate, cât mai abstracte, cât mai cumulative şi cât mai instructiv creative… 

  …Însă, mă întreb, de ce oare, eforturile mele de decenii bune, întru  construcţia reală şi nu doar ideatică a unor studiouri de învăţare şi  educare de la Nimigea de Sus şi Bistriţa, din Europa de Răsărit, cu  materiale aduse din Occident în această direcţie, nu a trezit decât indiferenţă şi respingere din partea liderilor politico-culturali de la  Năsăud, de la Bistriţa, de la Cluj-Napoca, de la Sibiu cât şi de la  Bucureşti! 

  Nu este mai puţin adevărat că şi Europa de Vest a manifestat acelaşi dezinteres la AnthropoSapiensStudio de pe Köln Nord / Rhein Ufer,  ambele în consonanţă de… dez-şcolarizare, de dez-alfabetizare şi  masivă anihilare…  

  Toţi striga Şcoală! Şcoală!, toţi clamează Studiu! Studiu! sau în  Germania, Integrare! Integrare! şi când sunt aduse probele înfăptuirii şi împlinirii, toţi dispar, toţi se ascund, toţi sunt ocupaţi cu altceva… Asta e, nimic nou sub soare, Nil novum sub soli, nici în Răsărit, nici  în Apus…  

  …Oare nu se ştie că fără studiu, fără muncă, fără efort intelectual,  fără creativitate, noi, oamenii, nu existăm, creându-ne propria noastră excludere din evoluţia Naturii şi Culturii deopotrivă?… 

  …Oare forurile aşa-zis educative şi coeducative, inclusiv cele  ideologoculturnice, nu erau informate de eforturile imense ale lui  Augustin Ostace, întru o revitalizare de Miorithic occidentalizat de pe  Valis Rodnensis şi Valis Borghensis, care să-i confere lui Siebenbürgen  de Transsylvania, şi un status occidental, într-o relaţie şi corelaţie de  echivalenţă din difuziunea culturii de Sapientouman?…  

  …Oare dascălii şi educatorii sistemelor naţional-statale (adânc  bugetaţi şi blindaţi cu tot felul de drepturi speciale, particulare şi  esenţiale), nu erau preveniţi sau sensibilizaţi că doar într-o competiţie de instructivitate şi competitivitate, se poate naşte viitorul specialist sau profesionist, în ştiinţă sau în artă sau în cercetare, care să fie o  oglindă a societăţii întru devenirea întru cunoaştere şi nu negarea ei,  şi nu suprimarea ei?… 

  …Dar, cum retorica noastră se loveşte încă de prea multe ziduri,  încă aparent nesurpabile, să mergem mai departe cu auto-interogaţiile noastre, din şcolile de AnthropoSapiens, urmărind un matrix din  ultimii 2,5 milioane de ani… 

  2,5 milioane de ani? Nu este prea mult?… Nu! Vă asigur că nu!…  Deci, întru succint, Marile Revoluţii, Marile Deveniri întru AnthropoSapiens, deci combinaţia dintre Genus Homo (Homo Ergaster  – Homo Habilis – Homo Erectus) şi Species Sapiens (Archaic Sapiens – Premodern Sapiens – Modern Sapiens), care sunt o extindere evolutivă de aproximativ 2,5 milioane ani… 

  Să încercăm deci o ordine cât de cât relativă întru prezentarea  noastră… 

  Marele Grup organizat de Vânător – Pescar – Culegător – Carcasier,  caracteristica fundamentală a întregului AnthropoSapiens din ultimii  2,5 milioane ani, făcând trecerea de la ierbivor (Familia de Hominide  prin Subfamiliile de Hominine şi Australopitece), la cea de omnivor şi  carnivor, specifică Genului Homo şi Speciei Sapiens… 

  Se produce aici cea mai mare creştere de greutate şi capacitate a  creierului de Genus Anthropos şi Species Sapiens, cel ce dezvoltând Neocortexul, face cel mai mare salt de la Natură la Cultură, din ultimii  4 miliarde de ani de evoluţie a vieţii pe Terra… 

  Denominat prin 1G… 

  Marile Revoluţii Sapientice, prin apariţia Limbajului Articulat, a  Conştiinţei de Sine şi a Artei abstracte, toate ca prime rădăcini ale tradiţiilor etnologice, mărind grupul de vânători înspre supra organizarea de clan – trib – uniune de triburi (Revoluţia de Paleolitic Superior începută acum 50.000 de ani)… 

  Arta de peşteri de la Altamira şi Lascaux cât şi Idolii Feminini de  Willendorf, sunt templele primordiale ale artei sapientice… Prototipul din Specia Sapiens ce realizează acest teribil salt abstract  se numeşte Omul de Cromagnon, cu posibilă extindere creativa până în mijlocul Neoliticului… 

  Denominat prin 2R…

  Marile Domesticiri / Îmblânziri ale Naturii, realizată de  Sapientouman prin domesticirea plantelor, a animalelor şi a aşezărilor umane (primele sate la Catal Huyuk şi Mojeno Daro), începute in  mijlocul Paleoliticului Superior (acum aproximativ 20.000 de ani) şi  continuate în Neolitic… 

  SapientoUmanul se impune în Natură şi, domesticindu-i /  îmblânzindu-i pe alţii, se domesticizează / îmblânzeşte pe sine  însuşi…  

  Denominat prin 3N… 

  Marile Diviziuni ale Muncii (Culturii), începută cu cea dintre  Nomadism şi Sedentarism din Mijlocul Paleoliticului Superior, şi  continuată cu cea dintre bărbat şi femeie, cu cea intra-agricolă dintre  plugar şi cioban, cu cea dintre agricultor şi meşteşugar, şi cu cea  dintre agricultor, meşteşugar şi intelectual, ultimul devenind  mesagerul marilor alfabete scrise, deci organizatorul spiritual al satelor  extinse devenite… State-Cetăţi… 

  Denominat prin 4M… 

  Marile Invenţii de la începutul Neoliticului (aproximativ 10.000 de  ani înaintea timpurilor prezente), prin apariţia pietrei şlefuite şi a  ornamentaţiilor în aşezările SapientoUmane, prin apariţia roţii, prin  apariţia tracţiunii animale, a focului domesticit şi a bărcii plutitoare… 

  Denominat prin 5I… 

  Marile Civilizaţii de la începutul Antichităţii (aproximativ acum  5000 de ani), făcându-se trecerea de la Statul – Cetate la Statul extins  organizat, prin legi şi coduri de legi (Egipt, Mesopotamia, Persia, India,  China, Grecia, Roma, Civilizaţiile Mesoamericane)… 

  Individul de Sapiens se vede propulsat din şef de clan sau şef de trib  sau de uniuni de triburi, în posturi încă neîntâlnite până atunci, ca  cele de Faraon, de Rege, de Împărat, de Semizeu, prin dinastii  legendizate şi mitologizate, fiind în multe rânduri semideificat sau  chiar deificat… 

  Denominat prin 6C…

  Marile Religii ale Antichităţii, începând cu cele politeiste (Egipt,  Babilon, India, China, Mesoamerica), şi continuând cu cele monoteiste  (Iudaism, Creştinism, Islamism)… 

  Dezvoltarea artei religioase (piramidele de la Gizeh, templele ca cele ale lui Solomon în Jerusalem, sau Statuia lui Zeus la Olympia, sau Taj  Mahal în India, sau locuri sfinte ca Jerusalem pentru cele trei  monoteisme sau Machu Pichu în America de Sud), a profetismului  religios (Osiris, Ashtar, Zaratustra, Mani, Buddha, Lao Tzi, Moses,  Christos, Mohammed), a Cărţilor Sfinte (Vedele Hinduse, Dao de Jing  al Chinei, Vechiul Testament al Iudaismului, Noul Testament al  Creştinismului, Coranul Islamic)… 

  Denominat prin 7R… 

  Marile Descoperiri Geografice de la sfârşitul lumii medievale din  Europa (ca. 1400 ADE), şi continuată în secolul XX prin Marile  Descoperiri Astro-Spaţiale… 

  Vasco da Gama, Magelan, Columb, Amerigo Vespucci, Abel Tasman,  Drake sau Cook, devin istorie a lumii, extinsă mult dincolo de hotarele  Europei…
  Naşterea sistemului colonial European (1600 – 1950 ADE) Denominat prin 8G… 

  Marile Tehnologii Industriale de la începutul secolului XIX – maşina cu aburi, trenul şi calea ferata, curentul electric, tramvaiul,  continuând cu cele din secolul XX, maşina, avionul, submarinul,  vaporul atomic, racheta cosmică… 

  Printre marii savanţi ce au propulsat asemenea cercetări /  descoperiri, menţionăm pe Kepler, pe Galilei, pe Newton şi Leibniz, pe  Faraday, Maxwell şi Volta (în fizică), pe Gauss, Riemann, Euler,  Minkovski şi Cantor în matematică, pe Lamarck, Linnaeus, Wallace,  Darwin şi Mendel în biologie, pe Daimler, Dunlop, Carnegie, Bell şi  Edison în tehnologie şi industrie… 

  Denominat prin 9T…

  Marile Supraputeri Mondiale, apărute în a doua jumătate a  secolului XX, ca trecere de la Imperiu (USA, Rusia, China), la  Supraputere Mondială… 

  La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, avem o  dezvoltare a marilor ideologii şi filozofii adverse şi opuse, cea marxistă,  de stânga ca dictatură a proletariatului, prin statul centralizat socialist  şi comunist (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-Dong), şi cea liberal  – capitalistă de dreapta, ca dictatură a capitalului şi a pieţei libere (Adam Smith, David Owen, Bentham, Keynes)… 

  Denominat prin 10S… 

  Marile Deveniri Astrospaţiale, efectul direct al Supraputerilor de  pe scena mondială, de după Al Doilea Război Mondial (1939–1945)… Se produce o masivă dezvoltare a tehnologiilor spaţiale şi  intraplanetare de mega-giga-terra-astro îmbinând tehnologiile de  infraspaţialitate din nano-pico-femto-atto… 

  Sistemele Apollo, Saturn, Mariner, Shuttlespace, Challenger,  Discovery, Columbia, Soyouz, Sputnik, Vostok, Buran, Ariane, devin  un echivalent al desprinderii omului de pământ, întru cucerirea  spatiilor extraterestre…  

  …Denominat prin 11A… 

  Marile Informaţii Digitale (Virtuale), din ultimii 70 de ani,  accelerate într-un mod quasi-incredibil în ultimii 20 de ani, din  începutul Mileniului Trei… 

  Uriaşii tehno-virtuali, de la Apple la Amazon şi Alibaba, de la  Alphabet la Facebook, de la Google la IBM şi Intel, de la Microsoft şi  Samsung şi Tweeter, de la Youtube şi Wikipedia, stabilind o nouă geografie tehno-spirituală şi informaţională a Terrei… 

  Aera Sistemelor Filozofice ale autorului, este o directă consecinţă a  imensităţilor informaţionale şi inspiraţionale ale timpurilor prezente  din începutul Mileniulul Trei de accelerată globalizare, prin apariţia Conştiinţei de Specie (Conştiinţei de Sapiens – SapiensBewußtsein /  SapiensBewußtwerden), ce necesită o permanentă Sapiento sistematizare şi Sapientospiritualizare…  

  Denominat prin 12D…

  Deci întreaga istorie a AnthropoSapientului, obiectivat în Sapiento uman, ar fi  1G – 2R – 3N – 4M – 5I – 6C – 7R – 8G – 9T – 10S – 11A – 12D… Nu, nu vă speriaţi, prezentarea noastră nu este nici a milioana parte  din cumulul de realităţi cosmologice, geologice, biologice şi  ontologice… 

  Autorul nostru, prin AERA SYSTEMELOR FILOZOFICE (aproximativ  500 de cărţi şi cincizeci de videofilme până în prezentul din începutul lui Februarie 2021), încearcă o cuprindere şi surprindere a acestui  imens corpus cognoscibilus, care să redea atât adevărul fiecărui nivel  de dezvoltare / devenire, cât şi adevărul ca întreg de AnthropoSapiens, Die Wahrheit in AnthropoSapiens ist ihre Gesamtheit…  

  …Păi este de învăţat!… Sigur, enorm… 

  Păi, este de muncit… mai mult ca sigur şi mai mult decât enorm… Păi este de citit şi recitit imens, imens, imens… cel mai sigur şi cel  mai enorm… 

  …Cine poate câştiga această supra-competiţie, implicând Genuri şi  Specii întinse pe mai multe milioane de ani?  

  Cel ce creează supra-competiţia înseşi, încercând autodepăşirea de  sine… 

  Cel ce va putea integra şi sistematiza toate cele 12 Măriri şi Deveniri din AnthropoSapiens, dominând astfel Pământ, Sisteme Planetare,  Sisteme Solare, şi posibil, Sisteme Galactice!… 

  Eu, modest umil şi anonim, mă înscriu, cel puţin teoretic, în această Sapientică competiţie, deci la muncă, la şcoală, la învăţat şi studiat…  

  Nenişorilor! Aţi crezut că avem alt destin?… 

  Puişorilor de Sapientuc şi Sapientuca, aţi crezut că ni s-au dat doar  drepturi şi impunităţi, avantaje şi superiorităţi, fără nici un  contrasens, fără nici o responsabilitate?  

  Eu, Augustin Ostace, am pierdut enorm în acest an pandemic, şi  şcoală şi universitate şi conferinţe şi simpozioane ştiinţifice şi biblioteci  şi Revox, şi imposibilitatea de a circula, vedea, filma, comunica…

  …Vă rog să adăugaţi doar patologia prezentă, care arată clar sensul  finitudinii noastre ca Specie, sensul terminal al Pământului ca resurse  de viaţă şi dezvoltare… 

  Adversitatea te face mare, Sapiens!… 

  Adversity makes great, oh! My dear Sapiens!… 

  Augustin Ostace
  Köln Nord, Deutschland, la 02.02.2021

     Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Drept de autor © 2009-2022 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5