Revista Luceafărul
  • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

PROFESOR UNIV. DR. ING. LIGIA STOICA, LA A 75-A ANIVERSARE

PROFESOR UNIV. DR. ING. LIGIA STOICA, LA A 75-A ANIVERSARE

„În ştiinţă, cea dintâi descoperire începe un drum de osteneli care se mântuie numai odată cu viaţa”
(N. Iorga)

Cea care, şi la această frumoasă vârstă, îşi continuă cu acceaşi distincţie activitatea de cercetare şi-şi onorează cu strălucire calitatea de profesor consultant la Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din Universitatea Politehnică Bucureşti a văzut lumina zilei la 16 martie 1935, în satul Crăiniceni (din comuna Păltiniş), jud. Botoşani, unde părinţii Domniei Sale – învăţătorii Elena şi Constantin Trufin, originari din Vlăsineşti –, au luminat, la începutul carierei lor, timp de 15 ani, minţile tot atâtor generaţii de copii.

Acolo, a urmat clasele şcolii primare, pentru ca, apoi, să devină elevă a prestigiosului liceu „Carmen Sylva” din Botoşani, doar un singur an, deoarece, între timp, părinţii săi, transferaţi la Şcoala din Vlăsineşti, au preferat să-şi aducă fiica mai aproape de casă – la Săveni –, unde luase fiinţă o şcoală gimnazială. Eleva Ligia Trufin, de atunci, a făcut parte din prima promoţie – 1948 – a acelui gimnaziu, pe care l-a absolvit ca premiantă a clasei şi, mai departe, şi-a continuat studiile la Liceul Teoretic Dorohoi (1948-1952) şi, apoi, la Facultatea de Chimie Industrială a Institutului Politehnic din Iaşi (1952-1957).

Întreaga activitate profesională a Domniei Sale se întinde pe durata a peste jumătate de secol şi s-a desfăşurat, exclusiv, în cercetare şi în învăţământul superior:
1957-1961: cercetător stagiar, la ICMIN Petroşani;
1961-1973: asistent, şef de lucrări, la Institutul de Mine Petroşani;
1973-1983: şef de lucrări, la Universitatea „Politehnica” Bucureşti (Facultatea de Chimie Industrială şi Facultatea „Ştiinţa şi Ingineria Materialelor”);
1983-1991: conferenţiar, la aceleaşi facultăţi;
1991 şi în prezent: profesor (tot acolo).

Din 1992, este conducător de doctorat în domeniul „Ştiinţe Inginereşti – Chimie Anorganică”, finalizând, până în prezent, 13 doctorate şi continuă să îndrume 8 doctoranzi (în curs de elaborare a tezelor).
De-a lungul carierei Sale universitare, a predat cursuri de Chimie generală, Chimie anorganică şi Chimia elementelor şi compuşilor, la Facultatea „Ştiinţa şi Ingineria Materialelor”, an.I; a iniţiat cursul „Procedee de separare recuperativă a poluanţilor prin flotaţie ionică”, pentru Facultatea de Chimie Industrială, an.V (opţional la specializarea „Tehnologie Anorganică şi Protecţia Mediului”), an VI (studii aprofundate la specializarea „Depoluarea Efluenţilor din Industria Chimică”, masterat şi, din anul universitar 2009-2010, masterul complementar „Controlul Analitic al Calităţii Mediului şi Tehnici de Depoluare”).

Alternativ, a condus seminarii, lucrări de laborator, proiecte de diplomă (30), dizertaţii (20) şi a întreprins o laborioasă activitate tehnică (proiectare celule de flotaţie; elaborare tehnologii de depoluare prin procedee combinate: precipitare/complexare-flotaţie, coagulare-floculare-decantare, coagulare-floculare-flotaţie, absorbţie-flotaţie ş.a.; organizarea laboratorului didactic pentru anul I, Chimie Anorganică (limba română şi franceză), opţional şi master, „Procedee de separare recuperativă a poluanţilor prin flotaţie ionică” şi a laboratorului de cercetare în domeniul separatologiei prin flotaţie).

Şi, concomitent cu preocupările didactice, unanim apreciate la nivelul Universităţii, D-na Profesor a desfăşurat o prodigioasă activitate ştiinţifică, dovedind reale calităţi de pedagog şi cercetător.
Domeniul de cercetare abordat de Domnia Sa reprezintă pionierat în România – „Separatologia prin flotaţie ionică şi tehnici înrudite” –, domeniu al cărui început l-a constituit teza Sa de doctorat (1978), intitulată „Separarea şi concentrarea unor ioni prin flotaţie” şi a continuat prin coordonarea colectivului de cercetare pe care l-a format.
„Tematica cercetărilor asumate este complexă, cu caracter interdisciplinar şi se încadrează în domeniile chimiei anorganice aplicate şi a separatologiei în sisteme apoase, prin flotaţie ionică şi variante combinate cu alte metode de separare, vizând protecţia calităţii apelor, recuperarea componenţilor utili din mediile lichide (specii ionice, moleculare, metale deficitare, coloranţi, detergenţi, produse petroliere ş.a.), cu valorificarea acestora, probleme teoretice ale flotaţiei (echilibrul şi cinetica separării, mecanisme, noi clase de reactivi), extinderea ariei de aplicabilitate a flotaţie ionice şi a proceselor înrudite, sinteza de compuşi anorganici precursori de sisteme oxidice etc…” 1

Cercetările cu tematica menţionată au făcut obiectul unor proiecte şi granturi CNCSIS, contracte de cercetare şi proiecte naţionale (PN II), finalizându-se prin stabilirea unor tehnologii de depoluare recuperativă.
Experienţa acumulată în domeniu şi documentarea prin colaborare cu specialişti din Grecia, Anglia, Germania, Portugalia, s-a finalizat prin elaborarea unei monografii „Flotaţia ionică şi moleculară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997.
Lucrările publicate în reviste de specialitate din străinătate, precum şi cele prezentate la congrese şi simpozioane internaţionale au fost apreciate pozitiv, fiind solicitate de cercetători din alte ţări şi de personalităţi ale domeniului. Pentru ca acest fond de interes al ştiinţei separării – interdisciplinar – să fie cunoscut de viitorii specialişti în protecţia mediului, Doamna Profesor a creat un nucleu de cercetare în sfera separatologiei prin flotaţie, în care sunt antrenaţi tineri cercetători doctoranzi, precum şi studenţi la Master, al căror aport s-a concretizat, până în prezent, în 20 de dizertaţii, 13 teze de doctorat susţinute şi alte 8 în curs de finalizare, precum şi într-un însemnat număr de comunicări prezentate cu diferite prilejuri (peste 200).

O altă dovadă a înaltei aprecieri de care se bucură Domnia Sa în rândul marilor chimişti o constituie calitatea de referent ştiinţific al unor prestigioase reviste de specialitate, precum: „Water Research”, London; „Revista de Chimie”, Bucureşti; „Separation Science and Technology”, New York; „Journal of Environment and Wastes Management”, Geneva şi cea de expert evaluator CNCSIS, în domeniul „Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor”.

Şi, la palmaresul faptelor Sale, se adaugă opera scrisă: 17 lucrări (cărţi) didactice: 14 cu ISBN, în edituri centrale (5-Editura Didactică şi Pedagogică, 3-Editura Tehnică, 5-Editura Printech, 1-Editura Politehnica Press şi 3 în Tipo I.P.B.), din care 6 ca unic autor; 26 îndrumare de laborator, Tipo-I.P.B. şi Editura Printech, destinate studenţilor; lucrări tehnice: 14 brevete de invenţie (din care 5 în domeniul flotaţiei); lucrări ştiinţifice: teza de doctorat, „Separarea şi concentrarea unor ioni prin flotaţie” (conducător ştiinţific Prof.dr.doc.AL. DUCA); 3 monografii/tratate; 156 de articole în reviste de specialitate (106 în ţară şi 50 în străinătate).2
Iar înalta personalitate ştiinţifică a eroinei acestor rânduri este, încă o dată, atestată de responsabilităţile onorante care i-au fost încredinţate de-a lungul anilor:
membru în Comitetul ştiinţific de organizare a conferinţelor de chimie şi inginerie chimică – U.P.B. INCD-ECOIND Bucureşti;
membru în Consiliul Ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor a Universităţii „Politehnica” Bucureşti (până în 2005);
membru în Consiliul Ştiinţific al INCD-ECOIND, Bucureşti;
membru al Societăţii Române de Chimie;
membru al Societăţii Române de Biomateriale (BIOMAT);
membru al Balkan Environmental Association (B.E.N.A.);
membership – Academia de Ştiinţe New-York;
membru în Comisia de Protecţie a Mediului, Secţia de Chimie a Academiei Române.

Sunt, aşadar, temeiuri şi pentru numeroasele aprecieri elogioase la adresa Doamnei Profesor Doctor Inginer Ligia Stoica, întâlnite în paginile diferitelor reviste de specialitate (Revista de Chimie, Separation Science and Technology, Journal of Environmental Protection and Ecology etc.), subscrise de nume celebre în domeniu, dar şi pentru înaltele distincţii care i-au fost acordate:
Premiul „Balkan Environmental Association” B.E.N.A – Tuborg, pentru lucrarea „Depoluarea recuperativă prin metode neconvenţionale a sistemelor apoase cu ioni metalici”
(prof.univ.dr.ing. Ligia Stoica – coordonator);
Diploma de excelenţă pentru întreaga activitate (acordată de Senatul Universităţii „Politehnica” Bucureşti, 2005);
Diploma de excelenţă pentru contribuţia adusă la cercetarea ştiinţifică (acordată de CEMS-U.P.B.);
Diploma de excelenţă acordată de Primăria şi Consiliul Local Vlăsineşti pentru continuitatea prezenţei în localitate şi implicarea în activităţi de interes major ale comunei.

Oricât şi-a consacrat cei peste 50 de ani de muncă şi viaţă cercetării şi predării în Universitate, Doamna Profesor a rămas mereu legată sufleteşte şi de satul Vlăsineşti, unde părinţii Domniei Sale au făcut să strălucească flacăra şcolii aproape un sfert de secol şi care i-a marcat copilăria, tinereţea şi maturitatea, pentru ca acum să-i ofere liniştea, atât de necesară la această vârstă, prietenii, „totul”…

„Revenirea, în fiecare an, la Vlăsineşti reprezintă pentru mine o întoarcere în timp, spre a-mi aminti de cei care nu mai sunt şi aş dori să mai existe… De fiecare dată, apropierea de sat înseamnă umezirea ochilor şi o emoţie profundă…; sunt zeci de ani de când revenim cu drag acasă, la Vlăsineşti”3 – se confesează Doamna Profesor.

Tocmai că, fiind descendenta acelor dascăli de excepţie, care au fost şi predecesorii mei la catedra de Limba şi literatura română şi, respectiv, la conducerea Şcolii din Vlăsineşti, rămasă, până acum, o confidentă plăcută şi onorantă, pentru familia mea, găsesc încă un motiv să mă alătur tuturor celor care au omagiat-o atât de generos pe distinsa DOAMNĂ, cu prilejul celei de a 75-a aniversări a Zilei Sale de Naştere şi să-i urez MULŢI ANI!, cu SĂNĂTATE, BUNĂ DISPOZIŢIE, alături de toţi cei dragi, şi noi realizări de prestigiu în domeniile cercetării şi activităţii universitare, spre cinstea numelui Său, dar şi a trăitorilor de pe meleaguri botoşănene.

Dicţionar:
PN: proiect în parteneriat
CNCSIS: Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămţântul Superior
Tipo I.P.B: Institutul Politehnic Bucureşti
U.P.B: Universitatea Politehnică Bucureşti
INCD: Institutul Naţional de Cercetări Dezvoltate
ECOIND: Ecologie Industrială
B.E.N.A: Balkan Environmental Association
grant: proiect naţional de cercetare

Bibliografie:
Prof.dr.chimist, Ioana Jitaru, Aniversare…, Revista de Chimie, nr. 4, 2010, pag. 337;
Curriculum vitae, STOICA LIGIA, Catedra de Chimie Anorganică, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor;
Ligia Stoica, Argument, vol. „Constantin D. Trufin”. In memoriam, Ed. Printech, 2008, p. 1.Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania