Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

  Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 14 → 2022

  SĂVENII DUPĂ 465 DE ANI. STUDIU GEOGRAFICO-ISTORIC, autor Ilie D. Avârvări

  SĂVENII DUPĂ 465 DE ANI. STUDIU GEOGRAFICO-ISTORIC
  ILIE D. AVÂRVĂRI

  © 2012 Ilie D. Avârvări
  © 2012 Editura Agata®
  Botoșani, 2012

  Copewrta Monogrf saveniCuprins

  Cuvântul autorului 11
  PARTEA I Elemente de geografie locală 13
  Capitolul I LOCALITATEA SĂVENI. PREZENTARE FIZICO-GEOGRAFICĂ 15
  A. Aşezarea localităţii 15
  B. Câteva date geologice 16
  C. Tectonica zonei 18
  D. Relieful 19
  Tipuri de relief 20
  E. Clima şi particularităţile climatice ale zonei 24
  COMPONENTELE CLIMEI 25
  1. Temperatura aerului 25
  2. Precipitaţiile. Forme de precipitaţii. 28
  3. Dinamica atmosferei – Vânturile 31
  Capitolul II HIDROGRAFIA. DATE HIDROGEOLOGICE ŞI HIDROLOGICE 33
  A. Apele subterane 33
  B. Apele de suprafaţă 35
  a) Apele curgătoare 35
  b) Apele stătătoare 38
  Capitolul III CARACTERISTICILE BIOGEOGRAFICE ŞI PEDOGEOGRAFICE 42
  A. Vegetaţia din regiune 42
  a) Vegetaţia zonală 43
  b) Vegetaţia intrazonală 44
  c) Vegetaţia halofilă 44
  B. Fauna zonei 47
  a) Fauna terestră 47
  b) Fauna acvatică 49
  C. Solurile, diversitatea şi repartiţia lor 50
  a) Solurile zonale 51
  b) Solurile intrazonale 52
  D.Resursele solice 53
  Capitolul IV POPULAŢIA. PROBLEME DEMOGRAFICE 56
  A. Câteva note generale 56
  B. Evoluţia numerică a populaţiei localităţii. Densitatea ei 57
  a) De la primele catagrafii la recensămintele populaţiei de astăzi 57
  b) Dinamica şi reproducerea populaţiei 63
  1. Mişcarea naturală a populaţiei 63
  2. Mişcarea migratorie (spaţială) a populaţiei 66
  C. STRUCTURA ŞI REPARTIŢIA POPULAŢIEI 68
  a) După sex 69
  b) După vârstă 69
  c) După starea civilă sau starea matrimonială 70
  d) Structura etnică a populaţiei 72
  e) După religie 72
  f) Repartiţia socio–profesională a populaţiei 74
  g) După nivelul de instruire 76
  D. Gospodăria şi locuinţa ţărănească 78
  a) Anexele gospodăreşti 83
  b) Interiorul locuinţelor 85
  c) Iluminatul locuinţei 86
  E. Nivelul de trai al locuitorilor 86
  a) Îmbrăcămintea 87
  b) Alimentaţia 88
  c) Despre odihna locuitorilor 90
  d) Cantina de Ajutor Social 91
  F. Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Săveni 92
  G. Despre orizontul onomastic 94
  a) Prenume majore 94
  b) Nume de familie săvenene şi originea lor 96
  H. Cuvinte din vocabularul activ şi pasiv al populaţiei locale. Regionalisme 100
  Capitolul V ECONOMIA SATULUI, TÂRGULUI – ORAŞULUI 106
  A. Agricultura 106
  a) Cultivarea plantelor 106
  b) Creşterea animalelor. Zootehnia 118
  c) Asistenţa sanitar – veterinară 123
  B. Meşteşugurile. Mica industrie 125
  C. Comerţul 134
  D. Căile de transport şi mijloacele de comunicaţie 143
  a) Drumurile 143
  b) Poşta 148
  c) Telefonul 151
  d) Telegraful 151
  e) T.V. – cablu – Săveni 152
  f) Staţia TV Săveni 153
  Partea a II-a File de istorie locală 154
  Capitolul I ÎNCEPUTURILE VIEŢII PE MELEAGURILE SĂVENENE 155
  A. Paleoliticul 156
  B. Neoliticul 157
  C. Epoca bronzului 158
  D. Epoca fierului 158
  E. Epoca marilor migraţii 159
  F. Săvenii şi obştea sătească 160
  Capitolul II AŞEZAREA SĂVENI – GENERALITĂŢI 162
  A. Atestarea documentară a localităţii 164
  B. Toponimia locală 166
  C. Săvenii – sat domnesc şi mai apoi boieresc 169
  Capitolul III EVOLUŢIA MOŞIEI SĂVENI ÎN EVUL MEDIU 172
  Capitolul IV MOŞIA ÎN PERIOADA MODERNĂ 177
  Capitolul V MOŞIA SĂVENI ÎN CONTEMPORANEITATE 183
  Capitolul VI TÂRGUL – ORAŞUL SĂVENI, TREAPTĂ SUPERIOARĂ
  ÎN EVOLUŢIA LOCALITĂŢII NOASTRE 192
  Capitolul VII PARTICIPAREA SĂVENENILOR LA MARILE EVENIMENTE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE DIN EPOCA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ 208
  A. Revoluţia din 1821 şi 1848 208
  B. ,,Unirea Mică” a Ţărilor Române – 1859 209
  C. Războiul de Independenţă din 1877-1878 209
  D. Mişcările ţărăneşti din 1888 şi 1907 214
  E. Campania din 1913 218
  F. Primul Război Mondial şi lupta ostaşilor săveneni din regimentele
  dorohoiene şi botoşănene, 1916-1918 219
  G. Participarea la Marea Conflagraţie Mondială -1941-1945- 226
  H. Evenimentele din Decembrie 1989 232
  I. Subfiliala Veteranilor de Război Săveni 233
  Capitolul VIII SCURTĂ ISTORIE A EVREILOR SĂVENENI
  ŞI A ALTOR NAŢIONALITĂŢI 236
  A. Câteva probleme generale 236
  B. Evoluţia demografică a populaţiei evreieşti 242
  C. Organizarea internă a comunităţii evreieşti 245
  D. Evreii săveneni şi implicarea lor în viaţa politică 251
  E. De la deportare la ,,Marea alia” a evreilor din Tg. Săveni 253
  F. Viaţa de familie a evreilor 259
  G. Alte Naţionalităţi. RRomii. 261
  Capitolul IX ADMINISTRAŢIA 263
  A. Administraţia satului Săveni 264
  B. Săvenii cu statut de comună rurală şi urbană 265
  C. Săvenii… din nou oraş 271
  D. Viaţa politică 272
  E. Fiscalitatea 277
  F. Edilitare 285
  G. De la P.C.I. la Baza nr. 2 Săveni – Detaşamentul de Pompieri Dorohoi,
  I.S.U. Botoşani 297
  Capitolul X SĂVENII – REŞEDINŢĂ DE OCOL, CENTRU DE PLASĂ ŞI RAION 300
  A. Săvenii – centru de ocol 300
  B. Săvenii – fost centru al Plasei Başău şi Săveni 304
  C. Săvenii – centru de raion, Regiunea Botoşani şi Regiunea Suceava 306
  Capitolul XI ALTE INSTITUŢII PUBLICE ALE OCOLULUI, PLASEI,
  RAIONULUI ŞI ORAŞULUI SĂVENI 309
  A. Judecătoria, Tribunalul Raional şi Parchetul Săveni. Alte ,,instituţii” juridice 309
  B. Băncile şi alte instituţii financiar-monetare 314
  Capitolul XII VIAŢA SPIRITUALĂ 319
  A. Instituţii religioase 319
  a) Primele manifestări religioase la noi 319
  b) Lăcaşurile de cult ale satului, târgului şi/sau oraşului 320
  1. Bisericele ortodoxe 320
  I. Biserica ,,Sf. M. Mc. Gheorghe” 321
  II. Biserica ,,Sfântul Nicolae” 325
  2. Sinagogile 330
  c) Casa Parohială 334
  d) Pământul Bisericilor 335
  e)Cimitirele localităţii 336
  1) Cimitirul creştin 336
  2) Cimitirul evreiesc 339
  f) Protopopiatul Săveni 340
  B. Învăţământul 347
  a) Începuturile învăţământului în ţinut, judeţ şi la Săveni 347
  1. Şcoala Primară Rurală de Băieţi … şi Fete Săveni 352
  b) Şcoli care au fost: 360
  1. Şcoala de Meserii Săveni 360
  2. Şcoala Pregătitoare Săveni 362
  3. Şcoala Israelită – Română 362
  4. Gimnaziul Unic 368
  5. Şcoala Agricolă 372
  6. Şcoala Profesională Agricolă Săveni 374
  7. Şcoala cu clasele I – IV, Nr. 2 376
  c) Şcoli actuale 377
  1. De la Şcoala Medie Mixtă la Liceul de Cultură Generală, Liceul Agroindustrial,
  Liceul Teoretic şi apoi la Grupul Şcolar ,,Dr. Mihai Ciucă” Săveni 377
  I. Bibliotecile şcolare 387
  II. Internatul şi cantina şcolară 390
  2. Şcoala Generală cu clasele I-VIII, Săveni 394
  d) Învăţământul preşcolar 398
  1. Şi de la Grădina de copii…. la grădiniţă 398
  2. Grădiniţe care au fost: Grădiniţa nr. 1 399
  3. Grădiniţe actuale 400
  e) De la Casa Pionierilor la Clubul Copiilor şi Elevilor 403
  f) Organismele de conducere şcolară. Comitetele şi consiliile de conducere 405
  Comitetele de părinţi 405
  Capitolul XIII ALTE INSTITUŢII DE CULTURĂ* 410
  CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA CULTURAL – EDUCATIVĂ 410
  A. Instituţii bugetate 411
  a) Casa de Cultură 411
  b) Biblioteca Orăşenească 415
  c) Muzeul de Arheologie 418
  d) Cinematograful ,,Patria” 422
  f) Staţia de Radioficare 424
  B. Instituţii nebugetate 425
  a) Ateneul Român din Săveni 425
  b) Societăţi culturale 428
  1. Societatea Corală ,,George Enescu” 428
  2. Societatea culturală ,,Fraţii Ciucă” 431
  c) Cercurile culturale 433
  d) Excursiile şcolare 438
  e) Olimpiadele şi concursurile şcolare 440
  f) Cenaclul literar 442
  g) Presa săveneană. Reviste şi ziare 443
  Capitolul XIV SĂNĂTATE, ORDINE, SPORT 448
  A. Sănătatea şi instituţiile de asistenţă medicală 448
  a) Spitalul. Farmacia şi Staţia de Salvare Săveni 450
  b) Policlinica. Ambulatoriu Medical 457
  c) Dispensarul medical 457
  d) Cabinetul Medical Individual. Medicul de Familie 458
  e) Creşa de copii 459
  B. Armata, jandarmeria, miliţia şi poliţia 460
  a) Armata 460
  b) Jandarmeria 463
  c) Miliţia şi Poliţia 464
  C. Activitatea sportivă 468
  Capitolul XV OBICEIURI ŞI TRADIŢII STRĂMOŞEŞTI 473
  A. Din ciclul familial 473
  B. Datini, tradiţii şi obiceiuri calendaristice 486
  C. Obiceiurile de intrajutorare, în muncă, întâlnite la Săveni 498
  Capitolul XVI FOLCLORUL 500
  A. Folclor literar 501
  B. Folclorul muzical 516
  PARTEA a III-a OAMENI, FAPTE, DOCUMENTE 522
  1. CÂTEVA GÂNDURI 523
  2. FII AI SĂVENIULUI – OAMENI DE SEAMĂ 525
  3. Abrevieri 536
  4. Simboluri şi sigle 536
  5. Indexul localităţilor 539
  6. Indexul de nume 543
  7. Bibliografie selectivă 553
  8. A N E X E 558  Abonare la articole via email

  Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

  Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

  Drept de autor © 2009-2023 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
  Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
  Server virtual Romania

  Statistici T5