Revista Luceafărul
 • Caută pe sit


Colecţia revistei

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Fondat 2009 • ISSN 2065 - 4200 Anul 16 → 2024

ŞCOALA VORNICENEANĂ. Secvenţe monografice – Vorniceni, jud. Botoşani (3)

Epure, TPrimit pentru publicare: 13 mai 2016
Autor: Prof. Teodor EPURE
Publicat (secv.3): 25 iulie 2016
Redactor (ediţie): Costel VOLARI
Editor: Olivian  IVANICIUC

 

 

ŞCOALA VORNICENEANĂ

 Secvenţe monografice – Vorniceni, jud. Botoşani (3)

BIBLIOTECA ȘCOLII VORNICENENE

            După revoluția din anul 1989, ca urmare a activității desfășurate de domnul Ion Istrate, fiu al satului și fost elev al școlii din localitate cât și a împlinirii unor cadre didactice s-a reușit să ia ființă revista Vorniceneanul la editura Agata începând cu anul 2009, publicație ce și-a propus să insereze în paginile ei un conținut care să vorbească despre fiii Vornicenilor cu viața și faptele lor, cât și despre păstrarea  memoriei fiilor satului, pentru faptele și contribuțiile lor în cadrul comunității. Biblioteca școlii vornicenene s-a îmbogățit prin apariția unor cărți publicate la editura Agata , care sunt dedicate acestei străvechi vetre de locuire a cetățenilor vorniceneni. Mai întâi, a apărut, în anul 1999 cartea universitarului ieșean Octavian Ionescu, absolvent al Facultății de drept al Universității din Paris, fiu al satului, carte intitulată Însemnări istorice din satul Vorniceni, din ținutul Dorohoi. Autorul reconstituie istoria satului Vorniceni, pe baza documentelor inedite sau mai puțin cunoscute privind meleagurile vornicenene, unde autorul și-a petrecut copilăria și o mare parte din tinerețe, meleaguri pe care le-a dorit să le popularizeze prin scris într-o impunătoare și memorabilă monografie.  Fiecare pagină a cărții luminează noi cărări pentru cunoașterea mai aprofundată a vieții vornicenenilor începând cu sec. al XIV-lea și până după primul război mondial. Acestui volum i se alătură, monografia istorico-geografică Vorniceni – însemnată vatră strămoșească  scrisă de  profesorul Gheorghe Gherman, care scoate la suprafață adevărul istoric despre aspectele geografice ale satului Vorniceni, tradițiile, obiceiurile caracteristice ale satului aducând o contribuție și mai concretă la elucidarea problemelor istorico-geografice mai puțin cunoscute.  Tot la editura Agata apare în anul 2007 cartea  Vorniceni, Leagănul împlinirii mele, scrisă de prof. Dionisie Pădureț.  Pe parcursul celor 100 de pagini autorul reușește să descopere polivalența competențelor sale, energia și entuziasmul cu care s-a angajat pentru a îmbina munca de la catedră cu cea artistică, reușind să înființeze și să dirijeze formații artistice ale căror programe au fost prezentate pe diferite scene ale țării. Autorul este mulțumit că destinul său s-a împlinit pe plaiurile noastre și s-a împletit cu o melodie cântată la fluier cu muzicuțe, melodie izvorâtă din bogăția sufletească a comunității noastre vornicenene.

            Visul și destinul poetului popular Alexandru Nechifor cât și al lui Mihai Agache s-a realizat în volumul Rapsozii populari din Vorniceni, carte apărută la Agata, Botoşani – 2007. Un alt fiu al satului, Costel Haisuc, care din copilărie a muncit la stâna tatălui său, ceea ce i-a permis să scrie o veritabilă monografie a ciobănitului Oieritul din satul Vorniceni, Agata Botoşani – 2008. La aceeași editură botoșăneană condusă cu multă responsabilitate intelectuală de către domnul Ion Istrate, a apărut în anul 2008 cartea profesorului Teodor Epure Tezaurul toponimic al comunei Vorniceni, lucrare științifică ce cuprinde un studiu detaliat al toponimelor locale clasificate în geografice și sociale detaliate prin descrieri cu referiri istorice și etimologii. Profesorul Teodor Epure mai are 2 cărți Stejarii de sub Dumbrava Înaltă, un volum memorialistic și Frământări, un volum de poezii,  aflate la tipar, 2016.

            În sfârșit, sunt înscrise în biblioteca școlii vornicenene încă 2 volume de specialitate Sistemele genetico-biochimice la ovine și Polimorfismul genetic al enzimelor la ovine, ambele semnate de Gheorghe Hrincă, fiu al satului, doctor în științe biologice, cercetător la stațiunea pentru Ovine din Popăuți, Botoșani, lucrări pentru care a primit premiul Academiei Române.

            La toate aceste volume scrise de fiii satului mai adăugăm cele aproximativ 9 mii de volume pe care le are biblioteca Școlii Gimnaziale nr.1, cărți de literatură beletristică, științifică, politică, sportivă și pedagogică. În cadrul bibliotecii școlare s-au organizat activități de promovare a cărții prin popularizarea colecțiilor bibliotecii, punerea la dispoziția cititorilor a listelor cu titlurile recent intrate în bibliotecă, organizarea de vitrine, standuri, a expozițiilor de carte, prezentări de cărți, organizarea unor seri literare, concursuri pe diverse teme precum și organizarea unor excursii cum ar fi ”La casa lui Nică”sau  ”Acolo unde a răsărit luceafărul”.

            În ultimii ani, în viața satului Vorniceni a avut loc o depopularizare masivă prin plecarea unor familii în străinătate, iar ca o consecință a scăzut și populația școlară. Dacă în anul 1990 erau 887 de elevi, în anul 2007 erau 660 iar în prezent sunt 650. Treptat s-a reușit să se asigure spațiul necesar desfășurării procesului de învățământ în condițiile cerute de noua societate contemporană, s-a îmbogățit baza materială a școlilor, acestea beneficiind de laboratoare, cabinete și ateliere de profil, cadre didactice calificate pentru învățământul primar cât și cel gimnazial. În același timp a crescut calitatea managementului, (dacă în decursul anilor fiecare școală avea câte un director iar în anul 1971 s-a înființat funcția de director coordonator care coordona întregul învățământ din comună, având în subordine directorii de la celelalte unități școlare )în prezent, începând cu anul 2006 au dispărut funcțiile de director de la unitățile arondate și a rămas doar un singur director pentru toate școlile din Vorniceni.Școala de meserii se desființează în anul 2009 iar în perioada 2009 – 2013 școala poartă numele Școala cu clasele I – VIII nr.3 Vorniceni.Începând cu anul 2013 se numește Școala Gimnazială nr.1 care în anul 2012 a fost reabilitată din fonduri europene, devenind un local modern cu mobilier și table noi, termopane, centrală termică, grupuri sanitare în interior și cu acces în unitate pentru persoane cu handicap. De-a lungul anilor școala a fost condusă de Petre Ștefănescu, Constantin Ciubotaru, Dumitru Faliboga, Mihai Ciocoiu, Petre Ciopec,  Dionisie Pădureț, Mihai Craiu, Costache Istrate, Teodor Epure, Teodor Murarașu, Aurel Sîrbu, Ovidiu Corleciuc, Florin Jijie, Eugen Murarașu – în prezent.

SECRETARII ȘCOLII

            În întreaga activitate școlară cât și în cea a directorului, un ajutor prețios l-au dat și secretarii de școală. Aceștia s-au ocupat de multe ori de administrația școlii, au întocmit state de plată, au completat registrele matricole, au eliberat acte oficiale cum ar fi foi matricole, certificate de 8 și 10 clase, diplome de bacalaureat. Remarcăm activitatea plină de responsabilitate și competență a secretarilor: Vasile Chiriac, Mihai Dăscăleanu, Jan Ștefănoaie, Zinca Mărgineanu, Aurelia Volari. Daca aceștia au lucrat fără mijloace moderne, în prezent secretarul Constantin Volari lucrează utilizând din plin Tehnologia informației și comunicării, marea majoritate a activităților desfășurându-se cu ajutorul internetului.

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ CU ELEVII

            Colectivul didactic de la școala vorniceneană și-a propus să dezvolte la elevi atitudini și comportamente democratice, competente, precum și capacitatea de comunicare care să formeze atitudini necesare integrării și adaptării la schimbări, într-o societate democratică. În acest scop și-a propus să dezvolte competențele:

 1. Curajul – a avea puterea de a face ce este bine și de a-și urma propria conștiință;
 2. Bunătatea – a arăta grija și compasiunea, prietenia și generozitatea față de ceilalți;
 3. Judecata înțeleaptă – a defini și a înțelege scopurile valorilor și a stabili prioritățile;
 4. Perseverența – a fi consecvent și a găsi puterea de a nu merge mai departe în ciuda dificultăților, a eșecurilor personale;
 5. Respectul – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de proprietate;

Marinela Mihai, învățătoare, a organizat și coordonat numeroase activități extracurriculare din cadrul:

Proiecte educaționale: Pentru o alimentație sănătoasă; Crăciunul, darul bucuriei; Dor de Eminescu; Șezătoarea la români; Copilărie, ce minunată ești.

Proiecte regionale: Copilul în biserică;

Proiecte județene: Promovăm și selectăm valorile în rândul elevilor botoșăneni; Bucuriile primăverii; Festivalul județean ”Vis de artist”; Festivalul județean ”Tinere speranțe”;

Proiecte interjudețene: Festivalul ”Trec magii prin vatra Moldovei”; Festivalul de folclor ”Dobroge, mândră grădină”;

            Elevii îndrumați de învățătoarea Marinela Mihai au participat la toate aceste concursuri și festivaluri, obținând numeroase premii I, II, III, premii speciale, mențiuni, numeroase diplome de excelență, diplome de apreciere, expuse la Școala gimnazială nr.1.   De asemenea, învățătoarea Marinela Mihai, în calitate de consilier educativ, a încheiat numeroase contracte de parteneriat , din care menționăm doar  câteva: Asociația IHTIS, Asociația umanitară Inimi la Unison,Școala gimnazială Traian, județul Bacău etc.

            ACTIVITATEA METODICĂ ȘI DE PERFECȚIONARE s-a desfășurat potrivit planului managerial  al cărui obiectiv de referință este ”Creșterea calității  instrucției și educației din școală”, care s-a realizat prin:

1.Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională elaborate intern și extern:

-Punerea la dispoziția cadrelor didactice a documentelor din biblioteca școlii;
-Implementarea lor prin planurile specifice ale catedrelor și comisiilor de specialitate;

2.Creșterea eficienței demersului educațional:

-Asigurarea pregătirii metodice pentru lecții reflectate în schițele de plan, pentru toate cadrele didactice, indiferent de gradul didactic sau vechime;
-Constituirea ofertei educaționale pe baza studierii pieței educaționale, a cererii, a planului cadru;
-Prezentarea ofertei educaționale de către C.A.;

3.Sprijinirea dezvoltării profesionale:

-Informare despre oferte de formare;
-Continuarea schimburilor de experiență cu alte școli și stabilirea de contacte în vederea unui parteneriat;
-Organizarea de activități la nivelul comisiilor, privind metodele, tehnici de predare-învățare, evaluare;

În anul școlar 2014 – 2015 au funcționat 6 comisii metodice:

 1. Consiliere și activități extrașcolare;
 2. Limbă și comunicare;
 3. Matematică și științe;
 4. Om și societate, arte;
 5. Învățământ preșcolar;
 6. Învățământ primar;

Școala vorniceneană funcționează în prezent cu 14 învățători, din care 2 debutanți; 3 cu definitivat; 4 cu gradul didactic II și 5 cu gradul I; 17 profesori, din care 5 debutanți; 2 cu definitivat; 5 cu gradul II; 4 cu gradul I și unul cu doctorat. Grădinițele de copii funcționează cu 4 educatoare din care 2 cu definitivat, una cu gradul II și una cu gradul I.

            ACTIVITATE ÎN AFARĂ DE CLASĂ

            Pe lângă activitatea de la catedră, cadrele didactice au desfășurat numeroase acțiuni cu elevii și în afară de clasă și de școală. Astfel, a existat o colaborare autentică cu familiile elevilor prin organizarea electoratelor cu părinții unde s-au prezentat referate bine documentate privind măsurile comune în vederea instruirii și educării elevilor. Corpul profesoral a considerat  tot timpul că este necesar ca familia să știe ce trebuie să asigure copiilor, să cunoască programul lor de la școală și să-i ajute când au nevoie. O contribuție importantă privind buna desfășurare a activității extrașcolare l-au avut organizațiile de tineret ”Șoimii patriei”  și Organizațiile de pionieri. În cadrul activităților pionierești s-au organizat acțiuni care au contribuit la dezvoltarea gândirii, vorbirii, vocabularului, spiritului de inițiativă și de solidaritate prin acțiuni ca: cel mai bun recitator, cel mai bun povestitor, cel mai bun cititor, prin prezentarea unor serbări școlare cât și prin organizarea unor vizite la întreprinderile locale. Au devenit tradiționale frumoasele serbări organizate cu prilejul unor sărbători de peste ani, sau cele de la sfârșitul anului școlar, serbarea dedicată zilei internaționale a copilului din 1 iunie, serbarea pomului de iarnă, când elevii au primit cadouri din parte CAP Vorniceni. Pentru cunoașterea frumuseților și bogățiilor patriei noastre s-au organizat expediții și numeroase excursii în țară. Interesante expediții au fost organizate în munții apuseni de către profesorul Gheorghe Gherman și Viorel Epure, învățând elevii cum să instaleze un cort, cum să-și aprovizioneze cele necesare traiului, să trăiască în colectiv în unele momente grele. Frumoase excursii s-au organizat în Bucovina, unde au cunoscut tradițiile, obiceiurile și portul bucovinenilor. De-a lungul anilor s-au desfășurat activități cu caracter economic cum ar fi: strângerea spicelor, colectarea de sticle, borcane, fier vechi, maculatură și plante medicinale. O contribuție importantă au adus-o organizațiile de pionieri privind creșterea viermilor de mătase, plantarea de duzi în curțile școlilor, îndrumați cu multă responsabilitate de către profesorii  GHEORGHE LUNCĂ, CORNELIU CURCĂ, AURELIA CURCĂ. Elevii și pionierii îndrumați de învățătoarea Paraschiva Murarașu au confecționat costume naționale pentru copii (ii). Din valorificarea produselor colectate (maculatură, fier vechi etc.) s-au procurat unelte și scule folosite la orele de instruire practică. În decursul anilor, cadrele didactice au participat la diverse activități de culturalizare a cetățenilor prin susținerea unor conferințe cu caracter științific, prin organizarea, pregătirea și prezentarea de serbări cu diverse formații artistice: grupuri vocale, formații de cor, de dansuri, de fluierași, de muzicuțe și de teatru. În formațiile respective au reușit să atragă tineri și bătrâni talentați care, în cadrul Festivalului Național Cântarea României au obținut numeroase premii și diplome. Dintre aceste formații amintim: Corul mixt pe 4 voci de aproape 100 de persoane care a obținut premiul 3 pe țară, având un repertoriu coral bogat, a permis să prezinte numeroase programe artistice adecvate unor zile semnificativece se sărbătoreau în comună sau pe țară; grupul vocal a obținut locul al II-lea pe țară iar formația de fluierași adulți a obținut premiul I pe țară la două ediții ale Festivalului Național Cântarea României, împreună cu formația de fluierași – copii. Melodiile armonioase scoase de formația de fluierași – copii au trecut peste hotarele Vornicenilor și au răsunat pe scenele orașelor Botoșani, Iași, Bacău, Vaslui, Neamț, primind numeroase aplauze. Instructorul artistic, profesorul Dionisie Pădureț, prin munca sa a reușit să cupleze cele două formații de fluierași, copii și adulți, într-un ansamblu cu 3 generații: pionieri, tineri și adulți.

            Remarcăm contribuția bogată a profesorului Gheorghe Gherman, care s-a preocupat an de an de istoria poporului nostru și a satului său. Această pasiune l-a îndemnat să-și înscrie numele printre fondatorii de onoare ai unui muzeu etnografic ce se află la Școala Gimnazială nr.1. Cu răbdare, încredere și nădejde s-a  implicat și s-a confruntat cu satul și cu oamenii lui, cărora le-a fost dascăl. Cu multă muncă a adunat o mulțime de obiecte prețioase pe care le-a clarificat, ordonat, obiecte ce exprimă legătura organică a sătenilor cu trecutul cel mai îndepărtat. Întregul corp profesoral, de-a lungul anilor a stat alături de sătenii și elevii din Vorniceni cunoscându-le frământările lor, satisfacțiile și uneori eșecurile, ajutându-i să le înlăture.

NOTE:

 1. Avârvări, Ilie: Începuturile învățământului primar în plasa Bașeu a fostului județ Dorohoi, Ed. Stef, Iași – 2015;
 2. Burac, Gheorghe: Comuna Vlăsineşti, Școala 150 (1865 – 2015). Privire monografică, Ed. Agata, Botoşani – 2015;
 3. Epure, Teodor (şi Barbacaru, Mihaela): Tezaurul toponimic al comunei Vorniceni (Ed. Agata, Botoşani – 2008
 4. Gherman, Gheorghe: Vorniceni – Însemnată vatră strămoșească, Ed. Agata, Botoşani – 2007
 5. Ionescu, Octavian: Însemnări istorice despre satul Vorniceni din ținutul Dorohoi, Ed. Axa, Botoşani – 1999;
 6. Merenciuc (Vasile), Eugenia: Amintindu-ne de liceu, Ed. Junimea, Iași – 2010
 7. Neamțu, Vasile Gheorghe: Șendriceni, Monografie, legende, documente și mărturii, Ed. Quadrat, Botoșani, – 2008;
 8. Pădureț, Dionisie: Vorniceni, Leagănul împlinirii mele, Ed. Agata, Botoşani – 2007


Abonare la articole via email

Introduceți adresa de email pentru a primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 2.661 de abonați.

1 comentariu la acestă însemnare

 1. […] primară: http://www.luceafarul.net/scoala-vorniceneana-secvente-monografice-vorniceni-jud-botosani-3 Primit pentru publicare: 13 mai 2016 Autor: Prof. Teodor EPURE Publicat (secv.3): 25 iulie 2016 […]

Lasă un comentariu

Drept de autor © 2009-2024 Revista Luceafărul. Toate drepturile rezervate.
Revista Luceafărul foloseşte cu mândrie platforma de publicare Wordpress.
Server virtual Romania